Protokół z walnego zebrania członków Polskiego Stowarzyszenia Klasyfikatorów Gruntów, które odbyło się w dniu 28.09.2019 r.

W dniu 28.09.2019 r. w Puławach, odbyło się walne zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Klasyfikatorów Gruntów (PSKG).

Zebranie rozpoczęło się o godz. 11.00, obecnych na zebraniu w I terminie było 31 osób, z uwagi na brak kworum zarządzono zgodnie z pkt. 42 rozpoczęcia zebrania w II terminie, które rozpoczęło się o godz. 11.30. W zebraniu uczestniczyło 36 osób (lista obecności stanowi załączącznik do protokołu).
Zebranie otworzył prezes PSKG Dariusz Gregoliński, który przywitał zebranych oraz przedstawił regulamin zebrania, a następnie zaproponował na przewodniczącego walnego zebrania członków PSKG wiceprezesa Franciszka Wocha (wyraził zgodę), a na sekretarza Jacka Niedźwieckiego (wyraził zgodę).  Obie kandydatury zostały przyjęte w jawnym głosowaniu większością głosów. 
Następnie przewodniczący odczytał porządek zebrania, który obejmował następujące punkty: 

1.    Otwarcie zebrania
2.    Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza
3.    Przyjęcie porządku dziennego zebrania
4.    Wybór Komisji Wnioskowej
5.    Wybór Komisji Skrutacyjnej
6.    Odczytanie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków
7.    Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres: wrzesień 2015 – wrzesień 2019
8.    Sprawozdanie Skarbnika na temat gospodarki finansowej Stowarzyszenia za okres: wrzesień 2015 – wrzesień 2019
9.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
10.    Dyskusja nad sprawozdaniami
11.    Udzielenie Absolutorium ustępującemu Zarządowi PSKG
12.    Wybory:
    •    Wybór Członków Zarządu PSKG
    •    Wybór Komisji Rewizyjnej PSKG
13.    Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
14.    Dyskusja nad działalnością PSKG w kadencji 2019-2023
15.    Odczytanie i przyjęcie wniosków Komisji Wnioskowej z Walnego Zebrania Członków
16.    Wolne wnioski
17.    Zamknięcie obrad

Po odczytaniu porządku obrad przewodniczący zwrócił się do uczestników z zapytaniem o ewentualne uwagi oraz propozycje zmian w zaproponowanym porządku obrad. W wyniku jawnego głosowania porządek obrad walnego zebrania członków PSKG został przyjęty jednogłośnie.
W dalszej części spotkania przeprowadzono wybory członków Komisji Wnioskowej i Komisji Skrutacyjnej. 

Do Komisji Wnioskowej zaproponowano następujące osoby:
    Bożena Smreczak – przewodnicząca, (wyraziła zgodę)
    Tomasz Ogłoza (wyraził zgodę)
    Mariusz Kasprzak (wyraził zgodę)

Skład Komisji Wnioskowej przyjęto w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano następujące osoby: 
  Aleksandra Śliwicka (przewodnicząca), (wyraziła zgodę)
  Waldemar Sołek (wyraził zgodę)

Skład Komisji Skrutacyjnej przyjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością  głosów.

W dalszej części zebrania kol. Daniel Ochman odczytał protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.  

Prezes Dariusz Gregoliński przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za okres: wrzesień 2015 – wrzesień 2019. 
Następnie przewodniczący udzielił głosu Waldemarowi Sołkowi – skarbnikowi PSKG, który przedstawił sprawozdanie finansowe za okres: wrzesień 2015 – wrzesień 2019. Stan konta PSKG na dzień 27.09.2019 r. wynosił 22 781,37 zł. 
Przewodniczący poprosił Komisję Rewizyjną o przedstawienie sprawozdania za okres wrzesień 2015 – wrzesień 2019
Sprawozdanie przedstawił  kol. Maciej Małysiak. 


Dyskusja nad sprawozdaniami.
Podczas dyskusji prezes Gregoliński odniósł się do tematu przeprowadzanych przez PSKG szkoleń. Podkreślił, że szkolenia odbywały się na zasadzie pro bono. Koszty ponoszone przez uczestników dotyczyły noclegów, wyżywienia oraz przejazdów na miejscu. Nowe szkolenia muszą uwzględnić koszty związane z wydatkami dla wykładowców itd. Prezes odniósł się do problemu ściągalności składek. 
Przewodniczący podkreślił, że w ramach składek opłacono jubileuszową kolację.
Kol. Sławomir Gomułka stwierdził, że są problemy z dokumentacją Stowarzyszenia. Zaproponował żeby korzystać z książki przychodów i rozchodów. Złożył wniosek o prowadzeniu przez Stowarzyszenie książki przychodów i rozchodów. Sprzeciwił się też prowadzenia pogotowia kasowego. 
Po części sprawozdawczej przewodniczący zebrania podziękował ustępującemu Zarządowi.
Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Przewodniczący zarządził głosowanie nad absolutorium dla Zarządu. W głosowaniu jawnym zwyczajną większością głosów przyjęto uchwałę 1/W/2019 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Kolejny punkt obrad dotyczył wyborów nowych władz PSKG. 

Następnie przewodniczący zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatur do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej PSKG. Do Zarządu zgłoszone zostały następujące kandydatury:
    Dariusz Gregoliński (wyraził zgodę)
    Daniel Ochman (wyraził zgodę)
    Franciszek Woch (wyraził zgodę)
    Piotr Bartmiński (wyraził zgodę)
    Jacek Niedźwiecki (wyraził zgodę)
    Katarzyna Szyniec (wyraziła zgodę)
    Wiesław Potrapeluk (wyraził zgodę)

Po zgłoszeniu w/w kandydatur z sali zgłoszony został wniosek formalny o zamkniecie listy. Wniosek ten został przyjęty w głosowaniu jawnym zwyczajną większością głosów, przy jednej osobie wstrzymującej się od głosowania.

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszone zostały następujące osoby:
    Wiktoria Wróblewska (wyraziła zgodę)
    Sławomir Gomułka (wyraził zgodę)
    Maciej Małysiak (wyraził zgodę)
    Adam Kościsz (wyraził zgodę)
 
Wymienione powyżej osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Po zgłoszeniu w/w kandydatur z sali zgłoszony został wniosek formalny o zamkniecie listy. Wniosek ten został przyjęty w głosowaniu jawnym zwyczajną większością głosów.

W dalszej części Walnego Zebrania odbyło się tajne głosowanie na kandydatów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Klasyfikatorów Gruntów. Po zebraniu kart do głosowania Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów. 

Po zakończeniu liczenia głosów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół w sprawie wyboru Zarządu PSKG. W wyniku głosowania następujący kandydaci zostali wybrani do Zarządu:
    Dariusz Gregoliński – 34
    Daniel Ochman – 35
    Franciszek Woch – 36
    Piotr Bartmiński – 36
    Jacek Niedźwiecki - 36
    Katarzyna Szyniec - 35
    Wiesław Potrapeluk - 35

Następnie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania następujący kandydaci zostali wybrani do Komisji Rewizyjnej: 
    Wiktoria Wróblewska  - 36
    Sławomir Gomułka  -35 
    Maciej Małysiak  - 36
    Adam Kościsz  - 35

Po odczytaniu protokółów przewodniczący ogłosił przerwę dla wewnętrznego ukonstytuowania się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Po przerwie został ogłoszony skład Zarządu PSKG oraz Komisji Rewizyjnej.

Zarząd:
    Dariusz Gregoliński - prezes
    Franciszek Woch - wiceprezes
    Piotr Bartmiński - wiceprezes
    Daniel Ochman - skarbnik
    Jacek Niedźwiecki - sekretarz
    Katarzyna Szyniec - członek
    Wiesław Potrapeluk - członek

Komisja Rewizyjna:
    Maciej Małysiak  - przewodniczący
    Wiktoria Wróblewska  - członek
    Sławomir Gomułka  -członek 
    Adam Kościsz  - członek

Następnie Walne Zebranie członków PSKG w jawnym głosowaniu, jednogłośnie przyjęło uchwały w sprawie wyboru nowego Zarządu (uchwała 2/W/2019) i Komisji Rewizyjnej (uchwała 3/W/2019).

Po zakończeniu dyskusji przewodniczy zebrania zwrócił się do przewodniczącej Komisji Wnioskowej o przedstawienie wniosków z walnego zebrania członków PSKG. Sformułowano następujące wnioski:
1.    Terminowe płacenie składek
2.    Regulowanie składek na konto PSKG
3.    Zgłaszanie przez członków PSKG propozycji szkoleń
4.    Wniosek o założenie książki przychodów i rozchodów
5.    Wniosek o organizowanie szkoleń dla klasyfikatorów
6.    Szkolenie PSKG wspólnie z IUNG dla pracowników starostw dotyczących m.in. sporządzania i odbioru dokumentacji klasyfikacyjnych. 

Następnie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, Walne Zebranie PSKG przyjęło proponowane wnioski i zaleciło ich realizację. 

Po głosowaniu nowo wybrany prezes PSKG kol. Dariusz Gregoliński podziękował zebranym za zaufanie. 

Wolne wnioski.
1.    Kol. Maciej Małysiak, podziękował Waldemarowi Sołkowi za dotychczasową pracę na stanowisku Skarbnika 
2.    Kol. Mariusz Kasprzak zasugerował przeprowadzanie szkoleń dla pracowników starostw powiatowych
3.    Kol. Bożena Smreczak zaproponowała opracowanie przy współudziale MRiRW, podręcznika do klasyfikowania gleb, który będzie zawierać zbiór zasad dla klasyfikatorów oraz pracowników starostw.

Na tym walne zebranie członków PSKG zakończono.


Przewodniczący Walnego Zebrania        Sekretarz Walnego Zebrania

     /Franciszek Woch/                    /Jacek Niedźwiecki/