STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASYFIKATORÓW GRUNTÓW
przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PSKG w Puławach, w dniu 1 kwietnia 2017 r.

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Klasyfikatorów Gruntów i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy: „PSKG”.
3. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Puławy.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 210) oraz niniejszego Statutu.
5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w granicach przewidzianych przepisami prawa.
6. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa, a także współpracować z organizacjami klasyfikatorów gruntów, lub organizacjami o podobnym charakterze działającymi w tych państwach.
7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, jeżeli przynależność taka nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
8. Stowarzyszenie może używać znaku graficznego (logo) i pieczęci z nazwą Stowarzyszenia. Członkowie mają prawo do posiadania legitymacji, noszenia odznaki Stowarzyszenia oraz używania znaku graficznego Stowarzyszenia w celach promocyjnych.
9. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, lecz dochód z tej działalności może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.
10. We wszelkich sprawach osobistych członków Stowarzyszenia, imienne umocowanie pełnomocnika i zakres jego pełnomocnictwa, powinny mieć formę pisemną. W szczególnych przypadkach, pełnomocnictwo może być udokumentowane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z adresu zgłoszonego przez członka Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ II
CELE I SRODKI DZIAŁANIA


11. Stowarzyszenie jest organizacją i prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.
12. Podstawowe cele Stowarzyszenia to:
a) doskonalenie wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia oraz kształtowanie etyki zawodowej klasyfikatorów gruntów;
b) wspomaganie działania administracji poprzez konsultowanie i opiniowanie aktualnego stanu przepisów prawa i dokonywanych w nich zmian, w zakresie wykonywania klasyfikacji gleboznawczej gruntów, rekultywacji lub ochrony gruntów rolnych i leśnych, katastru nieruchomości, etc.;
c) działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w szczególności ochrony gleb, propagowanie akcji, inicjatyw, technologii i rozwiązań ekologicznych;
d) propagowanie w społeczeństwie wiedzy dotyczącej ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz scalania gruntów rolnych jako istotnego aspektu życia społecznego i gospodarczego;
e) działanie wspierające rozwój infrastruktury informacji przestrzennej oraz zastosowań informatyki w zadaniach związanych z ochrona gruntów rolnych, przekształcaniem terenów wiejskich, sporządzaniem projektów klasyfikacji gleboznawczej gruntów, etc.;
f) szerzenie idei społeczeństwa informacyjnego;
g) ochrona zawodu oraz interesów swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego;
h) integracja środowiska klasyfikatorów gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
13. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) organizowanie szkoleń, prelekcji, zajęć praktycznych, odczytów, sympozjów, kursów oraz klubów dyskusyjnych, mających m.in. na celu podnoszenie wiedzy i kwalifikacji członków Stowarzyszenia, ale także kultury życia publicznego;
b) wyrażanie opinii lub inicjowanie zmian przepisów prawa mających bezpośredni lub pośredni wpływ na wykonywana działalność członków Stowarzyszenia, związaną z wykonywaniem projektów klasyfikacji gleboznawczej gruntów, projektów urządzania terenów rolnych lub ochroną gruntów rolnych i leśnych, etc.;
c) współpraca z wyższymi uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz innymi jednostkami realizującymi cele zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia.
d) podejmowanie, na wniosek zainteresowanych osób, działań w przypadkach naruszenia interesów zawodowych członków PSKG;
e) dbałość o przestrzeganie zasad etycznego postępowania;
f) współpracę z organami administracji publicznej, samorządami oraz innymi organizacjami społecznozawodowymi zajmującymi się tematyką zawiązaną z realizacją celów Stowarzyszenia;
g) działanie na rzecz zagospodarowania i rekultywacji nieużytków rolnych, w szczególności poprzez propagowanie tych idei;
h) wydawanie publikacji i periodyków, prowadzenie strony internetowej;
i) doradztwo i wspomaganie w zakresie proekologicznego gospodarowania na gruntach rolnych.


ROZDZIAŁ III
SPOSÓB NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA, PRZYCZYNY UTRATY CZŁONKOSTWA, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW


14. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
15. Stowarzyszenie skupia członków:
a) zwyczajnych;
b) wspierających;
c) honorowych.
16. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie;
b) przedstawi pozytywną, pisemną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
17. Członkiem Zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
18. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i lub prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
19. Członkiem Wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
20. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, lub działalność i rozwój gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
21. Członkowstwo Honorowe nadaje, jak również tego członkowstwa pozbawia Walne Zebranie Członków, na wniosek co najmniej czterech członków Stowarzyszenia.
22. Utrata członkostwa może nastąpić, w drodze decyzji Zarządu, na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
b) świadomego i wielokrotnego łamania statutu oraz nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
c) rażącego niehonorowego i nieetycznego postępowania lub działania na szkodę dobrego imienia Stowarzyszenia.
23. Decyzję w sprawie utraty członkostwa podejmuje Zarząd w formie uchwały.
24. Od decyzji w sprawie utraty członkostwa służy odwołanie do Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia, za pośrednictwem Zarządu, w terminie wskazanym w uzasadnieniu decyzji, nie krótszym niż 21 dni kalendarzowych od daty doręczenia decyzji. Punkt 23 Statutu stosuje się odpowiednio.
25. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa, w wyniku:
a) śmierci członka Stowarzyszenia będącego osobą fizyczną;
b) utraty osobowości prawnej przez osobę prawną będącą członkiem Stowarzyszenia;
d) niepłacenia składek przez co najmniej trzy kolejne lata, pomimo upomnienia przez Zarząd;
e) nieobecności na dwóch kolejnych Walnych Zebraniach członków Stowarzyszenia i niepowiadomienia Zarządu o przyczynach nieobecności;
f) utraty przez członka Stowarzyszenia praw obywatelskich przez na mocy prawomocnego wyroku sądu.
26. Wygaszenia członkostwa dokonuje Zarząd w drodze uchwały.
27. W przypadkach wymienionych w pkt. 24, lit. d, e i f, o wygaszeniu członkostwa Zarząd zawiadamia członka Stowarzyszenia. Zawiadomienie przesłane na wskazany przez członka Stowarzyszenia adres poczty elektronicznej uważa się za doręczone, gdy odbiorca potwierdził odczytanie poczty.
28. W stosunku do osób, których członkostwo wygasło, Zarząd może podjąć w każdym czasie decyzję o wznowieniu członkostwa, pod warunkiem opłacenia przez zainteresowaną osobę wszystkich zaległych składek. Decyzję o wznowieniu członkostwa przesłaną na wskazany przez członka Stowarzyszenia adres poczty elektronicznej uważa się za doręczoną. Od decyzji o wznowieniu członkostwa nie przysługuje odwołanie.
29. Członkowie zwyczajni maja prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia;
e) wstępu na posiedzenia Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
30. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) regularnego opłacania składek;
d) informowania Zarządu o zmianie adresu dla korespondencji oraz zmianie adresu poczty elektronicznej.
31. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w pracach statutowych władz Stowarzyszenia. Poza tym posiadają pozostałe prawa jak członkowie zwyczajni.
32. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
33. Członkowie Stowarzyszenia mogą posługiwać się do realizacji swoich zadań służbowych pieczątkami, na których dodana zostanie informacja „Członek Polskiego Stowarzyszenia Klasyfikatorów Gruntów”.
34. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA


35. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
36. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu niejawnym bezwzględną większością głosów.
37. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
38. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. W Walnym Zebraniu biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goscie.
39. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
40. Walne Zebranie zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia.
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.
41. Walne Zebranie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
42. Jeśli na Walnym Zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie. Drugi termin można wyznaczyć co najmniej trzydzieści minut później niż termin pierwszy. W drugim terminie Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
43. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o terminie Walnego Zebrania poprzez publikację informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia. Zarząd przekazuje informację o terminie Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia, na znane Zarządowi adresy poczty elektronicznej członków Stowarzyszenia. Zawiadomienie opublikowane na stronie internetowej uznaje się za doręczone.
44. Dopuszczalne jest reprezentowanie na Walnym Zebraniu przez jednego pełnomocnika jednego lub kilku członków Stowarzyszenia oraz reprezentowanie jednego lub kilku członków Stowarzyszenia przez członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Udzielone pełnomocnictwa dołącza się do protokołu Walnego Zebrania członków.
45. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia otwiera Prezes lub Wiceprezes Zarządu. Wybiera ono ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania. Z przebiegu i uchwał Walnego Zebrania członków sporządza się protokół. Walne Zebranie może uchwalić Regulamin Walnego Zebrania, regulujący szczegółowe sprawy nieuregulowane Statutem lub ustawą - Prawo o stowarzyszeniach.
46. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. W drugim terminie Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia. W przypadku równego rozłożenia głosów w głosowaniach, rozstrzyga głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
47. Głosowanie w toku Walnego Zebrania członków jest jawne, o ile Statut nie stanowi inaczej.
48. Do kompetencji Walnego Zebrania członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
b) uchwalania zmian Statutu Stowarzyszenia;
c) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
g) podejmowanie uchwał mających na celu wskazanie członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub powołania pełnomocnika, o których mowa w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach, do spraw zawierania umów między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz reprezentowania Stowarzyszenia w sporach z członkiem Zarządu;
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia, Zarząd lub Komisję Rewizyjną;
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
49. Uchwały Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia są ważne od dnia ich podjęcia i podlegają publikacji na stronie internetowej Stowarzyszenia.
50. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
51. Zarząd składa się z od pięciu do siedmiu osób w tym Prezesa Zarządu oraz dwóch wiceprezesów Zarządu, skarbnika i sekretarza Zarządu. Prezesa Zarządu, wiceprezesów, skarbnika i sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich członków.
52. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
53. Prezes Zarządu informuje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o planowanym posiedzeniu Zarządu co najmniej 7 dni przez wyznaczonym terminem posiedzenia.
54. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia;
b) zwoływanie Walnego Zebrania członków;
c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania członków;
d) sporządzanie i uchwalanie rocznych planów pracy i budżetu, nie później niż do końca pierwszego kwartału roku budżetowego;
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
h) przyjmowanie członków oraz prowadzenie spraw z zakresu utraty lub wygaśnięcia członkostwa w Stowarzyszeniu;
i) podejmowanie uchwał w sprawie nadania honorowej odznaki Stowarzyszenia;
j) aktualizowanie listy członków Stowarzyszenia, w tym danych teleadresowych.
55. Uchwały Zarządu są ważne od dnia ich opublikowania na stronie internetowej Stowarzyszenia, jeśli zostały przyjęte przez członków Zarządu zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym.
56. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
57. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
58. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu;
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu członków;
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania członków oraz zebrania Zarządu;
d) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia;
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu członków.
59. W przypadku gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

60. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich;
b) z darowizn, spadków, zapisów;
c) z dotacji i ofiarności publicznej;
d) z gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia.
61.Wszelkie środki pieniężne Stowarzyszenia, powyżej 1500 zł, należy przechowywać na koncie Stowarzyszenia.
62. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
63. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
64. Do zawierania umów, udzielenia pełnomocnictwa w sprawach majątkowych Stowarzyszenia i składania innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
65. Do zawierania umów i składania innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach, które powodują skutki majątkowe do wartości 3000 PLN dopuszczalny jest, za zgodą Zarządu, podpis jednego członka Zarządu.


ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

66. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie członków kwalifikowana większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
67. W drugim terminie Walnego Zebranie członków uchwały w sprawie zmiany statutu zapadają kwalifikowaną większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu, przy czym liczba osób obecnych nie może być mniejsza niż liczba osób ustawowo wymaganych dla założenia stowarzyszenia.
68. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebrania członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
69. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie, zastosowanie maja przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.